Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Prodeba B.V. [PDF]

Algemene voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van Prodeba B.V.

 

Deze algemene voorwaarden geven inzicht in de aspecten welke van belang zijn voor een correcte zorgverlening. Ze geven inzicht in wat er over en weer van de zorgbehoevende, hierna te noemen “Zorgvrager”, en Prodeba B.V., hierna te noemen “Zorgaanbieder”, wordt verwacht. Indien de Zorgvrager minderjarig is of handelingsonbekwaam, dient onder de Zorgvrager te worden verstaan diegene die door de wetgever is gemachtigd de zorgbehoevende te vertegenwoordigen (Wettelijk vertegenwoordiger).

Deze algemene voorwaarden gelden per 01-07-2009 en zijn van toepassing op alle Zorgovereenkomsten met de Zorgaanbieder.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer die afwijkingen schriftelijk in de Zorgovereenkomst zijn vastgelegd.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1            Zorgaanbieder: de rechtspersoon Prodeba B.V. die zorg- en dienstverlening biedt aan Zorgvragers met een ontwikkelingsstoornis.

1.2            Zorgvrager: een natuurlijk persoon of diens Wettelijk vertegenwoordiger, die zorg- en dienstverlening van de Zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.

1.3            Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor.

1.4            Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgaanvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ-zorgaanspraken.

1.5            Zorgkantoor: de instantie die in een regio de AWBZ uitvoert en die ofwel direct aan Zorgaanbieder een vergoeding betaalt voor de te leveren zorg (ZIN), ofwel Zorgvrager een subsidie betaalt waarmee Zorgvrager zelf zorg kan inkopen.

1.6            Praktijkplan: het schriftelijke document waarin de problematiek van de Zorgvrager uiteengezet wordt en het plan van aanpak voor de zorgverlening wordt gepresenteerd. Het document wordt door Zorgvrager en Zorgaanbieder ondertekend.

1.7            Zorg in natura (ZIN): naturazorg, waarvoor Zorgaanbieder volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele Zorgvrager.

1.8            Persoongebonden budget (PGB): een subsidie die aan Zorgvrager op basis van een Indicatiebesluit is toegekend en waarmee Zorgvrager zelf zorg kan inkopen.

1.9            De Zorgovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan, waarbij de Zorgaanbieder zich jegens Zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten door middel van ZIN of tegen betaling.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de Zorgvrager en Zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.

2.2                             Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3  Zorgovereenkomst                

3.1.                            Zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de Zorgovereenkomst tussen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager.

3.2.                            Een Zorgovereenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en treedt in werking na ondertekening.

3.3.                            In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening eerder is begonnen dan de ondertekening van de Zorgovereenkomst, geldt de aanvangsdatum van de zorg- en dienstverlening als ingangsdatum van de Zorgovereenkomst.

3.4                             Er zal een Praktijkplan worden opgesteld waarin in goed overleg met de Zorgvrager en binnen de grenzen van het budget, een situatieschets, de wijze van zorgverlening en de doelstellingen van de zorg worden vastgelegd. Het Praktijkplan zal periodiek of op verzoek van de Zorgvrager worden geëvalueerd. Zorgaanbieder zal zich inspannen de geformuleerde doelstellingen te bewerkstelligen. Op het behalen ervan kan zij echter niet worden aangesproken.

3.5                             Door instemming met het Praktijkplan geeft Zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Praktijkplan.

3.6                             In geval van een kortdurende zorgvraag kan Zorgaanbieder afwijken van de in artikel 3.4 omschreven uitwerking in een Praktijkplan.

3.7                             De Zorgovereenkomst, het Praktijkplan en eventuele voortgangsdocumentatie vormen het zorgdossier welke te allen tijde inzichtelijk is voor Zorgvrager en Zorgaanbieder.

3.8                             Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de Zorgovereenkomst.

 

Artikel 4  Duur zorgafspraken

4.1                             Zorgafspraken met een tijdsduur van minder dan een uur zullen als een vol uur in rekening worden gebracht (met uitzondering van mentor- en aansturingstaken).

4.2                             Delen van een uur zullen naar boven op 5 minuten worden afgerond.

 

Artikel 5  Beëindiging en opzegging

5.1            De individuele Zorgovereenkomst eindigt door:

a) het verstrijken van de looptijd

b) het overlijden van de Zorgvrager

c) opzegging (met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden)

d) ontbinding door rechterlijke tussenkomst

e) in het geval van surseance of faillissement van de Zorgvrager of de Zorgaanbieder

f) bij ZIN door het verlopen van de afgegeven indicatie, voor zover deze niet overgaat in een nieuwe en aansluitende indicatie.

5.2                             De Zorgaanbieder kan de Zorgovereenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a) dat de Zorgvrager zijn verplichtingen uit de Zorgovereenkomst niet naleeft

b) de Zorgvrager weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst

c) de Zorgvrager gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van Zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken

d) de omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Zorgovereenkomst gaat vallen

e) de Zorgaanbieder voor de natura zorg geen vergoeding ontvangt van het Zorgkantoor.

5.3                             Zorgaanbieder zal bij opzegging zoals bedoeld onder 5.2 sub d) naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor Zorgvrager.

5.4                             In de gevallen genoemd in 5.2 kan opzegging door de Zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de Zorgovereenkomst rechtvaardigen.

5.5                             De Zorgvrager kan de Zorgovereenkomst schriftelijk opzeggen  tegen elke dag van de kalendermaand , met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij een andere termijn is overeengekomen of alsnog na minnelijk overleg wordt overeengekomen.

 

 Artikel 6 Indicatie

6.1                             Zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige indicatie te beschikken.

6.2                             Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Zorgaanbieder binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken geen verantwoorde zorg (meer) kan leveren, vraagt de Zorgvrager dan wel zijn Wettelijk vertegenwoordiger binnen 7 dagen na het gemotiveerd verzoek van de Zorgaanbieder, in overleg met de Zorgaanbieder, een nieuwe Indicatie bij het indicatieorgaan

 

Artikel 7  Zorg- en dienstverlening

7.1.           De Zorgaanbieder biedt de Zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

7.2.           In het geval bij de zorg- en dienstverlening gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden.

7.3.           De Zorgaanbieder verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan de Zorgaanbieder kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De Zorgaanbieder zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

 

Artikel 8 Praktijkplan en toestemming

8.1                             De afspraken over de uitwerking van de zorgvraag worden vastgelegd in een zogeheten Praktijkplan. Het Praktijkplan wordt zo spoedig mogelijk na het intakegesprek gemaakt en wordt door Zorgvrager en Zorgaanbieder ondertekend voor akkoord.

8.2            Het Praktijkplan komt in overleg met en met instemming van de Zorgvrager tot stand. Door instemming met het Praktijkplan geeft de Zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Praktijkplan.

8.3            Het Praktijkplan wordt periodiek geëvalueerd, in het Praktijkplan wordt afgesproken hoe vaak deze evaluatiemomenten plaats zullen vinden. Bijstelling van het Praktijkplan geschiedt in overleg tussen Zorgvrager en Zorgaanbieder.

8.4            Tijdens het intakegesprek zal toestemming worden gevraagd aan de Zorgvrager of diens Wettelijk vertegenwoordiger voor het aanvragen, onder geheimhouding, van gegevens bij de behandelend arts of therapeut welke benodigd zijn voor het opstellen van het Praktijkplan.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de Zorgvrager

9.1            Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

9.2            Zorgvrager is verplicht de Zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.

9.3            Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

9.4            Indien de Zorgvrager heeft verzuimd de Zorgaanbieder volledig en tijdig te informeren en hieruit schade voortvloeit, komt deze voor rekening van de Zorgvrager.

9.5            De Zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te sluiten gelet op de bij wet bepaalde aansprakelijkheid van de Zorgvrager.

9.6            De Zorgvrager dient op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie aanwezig te zijn en toegang te verlenen tot de zorgruimte aan de Zorgaanbieder. In overleg kan de Zorgaanbieder de sleutel beheren, waarmee toegang kan worden verkregen.

9.7            Bij aanvang van de zorgverlening dient de Zorgvrager de Zorgaanbieder op de hoogte te stellen van eisen en wensen ten aanzien van het gebruik van privé-eigendommen voor zover dit voor de uitoefening van de zorg van belang is.

9.8            De Zorgvrager en zijn huisgenoten zullen zich niet ongewenst gedragen jegens de Zorgaanbieder.

 

Artikel 10   Dossiervorming, geheimhouding en privacy

10.1         Ter uitvoering van de zorg- en dienstverlening registreert de Zorgaanbieder (persoons)gegevens van de Zorgvrager en wordt een dossier aangelegd. Het Praktijkplan maakt deel uit van dit dossier.

10.2         Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert de Zorgaanbieder de regels zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

10.3         De Zorgvrager heeft recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens.

10.4         Voor inzage of verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft de Zorgaanbieder de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de Zorgvrager nodig.

10.5         De Zorgaanbieder verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens in de volgende gevallen:

a) Bij ZIN ten behoeve van de controles door het Zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

b) Bij kwaliteitsaudits die door een gecertificeerd en door de branche erkende certificeringsinstelling worden uitgevoerd.

 

Artikel 11   Klachten

11.1         De Zorgvrager kan klachten over de zorg- en dienstverlening schriftelijk kenbaar maken via de post of via e-mail.

11.2         Zorgaanbieder heeft een klachtenregeling vastgesteld welke ter inzage ligt bij de Zorgaanbieder en welke op verzoek van de Zorgvrager wordt toegestuurd.

 

Artikel 12   Aansprakelijkheid

12.1         De Zorgaanbieder is, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald, niet aansprakelijk voor schade van Zorgvrager die bij uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de Zorgaanbieder ontstaat.

12.2         Het bepaalde in artikel 12.1 is ook van toepassing op door Zorgaanbieder ingeschakelde derden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen vrijwilligers.

12.3         Indien door toedoen van de Zorgaanbieder schade ontstaat aan eigendommen van de Zorgvrager, die door de Zorgaanbieder worden beheerd, is Zorgaanbieder slechts aansprakelijk voorzover deze schade door haar verzekering wordt gedekt, in welk geval haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar wil uitkeren.

12.4         De beperkingen zoals opgenomen  onder artikel 12.1 tot en met12.3 zijn niet van toepassing indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de Zorgaanbieder.

 

Artikel 13   Annulering

13.1         Te leveren zorg en diensten kunnen, met een minimale annuleringstermijn van twee werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de Zorgvrager worden geannuleerd.

13.2         In geval van niet tijdige annulering brengt de Zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 14     Facturering, tarieven en betalingsvoorwaarden

14.1                           Bij het aangaan van de Zorgovereenkomst wordt voor het zorgaanbod het aantal uren en het bijbehorende tarief vastgesteld.

14.2         Voor zover op het overeengekomen zorgaanbod bij wet vastgestelde tarieven van toepassing zijn, wordt het tarief bepaald volgens deze bij wet vastgestelde tarieven.

14.3         De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgaanbod worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of bij wet vastgestelde tarieven.

14.4         Zorgaanbieder brengt de kosten op een gespecificeerde factuur bij Zorgvrager eens per maand in rekening. In de eerste week van de opvolgende maand zal de factuur per e-mail worden verzonden, tenzij anders overeengekomen.

14.5         De Zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om reiskosten (kilometervergoeding en eventueel reis uren) in rekening te brengen. De hoogte van eventuele reiskosten is afhankelijk van de reisafstand en de gemiddelde duur van de zorgafspraken. Indien er reiskosten worden berekend, zal dit in de Zorgovereenkomst worden opgenomen en mondeling aan de Zorgvrager worden meegedeeld.

14.6         De in artikel 14.4 genoemde factuur dient binnen 7 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.

14.7         Indien binnen de termijn van zeven dagen de factuur niet is voldaan, is Zorgvrager per de datum waarop de termijn verstrijkt, te weten zeven dagen na dagtekening van de factuur, in verzuim, zonder dat nog een ingebrekestelling is vereist.

14.8         Is de Zorgvrager in gebreke of verzuimt hij/zij met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Zorgvrager, waarbij geldt dat ten minste een bedrag van € 250,– in rekening wordt gebracht dan wel, voorzover de kosten hoger uitvallen, de daadwerkelijk gemaakte kosten.

14.8         Betaling van de in artikel 14.4 genoemde factuur geschiedt per automatische incasso.

  

Artikel 15   Betalingen, eigen bijdrage

15.1         Bij levering op basis van ZIN declareert de Zorgaanbieder de kosten bij het Zorgkantoor waarmee Zorgaanbieder op grond van de AWBZ een overeenkomst heeft gesloten.

15.2         Bij ZIN is Zorgvrager een eigen bijdrage verschuldigd volgens de regels van de AWBZ. Zorgaanbieder informeert de Zorgvrager over de eigen bijdrage. Zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.

15.3         Indien Zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt, komt deze voor rekening van de Zorgvrager. Hierover moet schriftelijk overeenstemming zijn tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager. Deze overeenstemming maakt deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 16   Arbeidsomstandigheden

In het geval Zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privé-woning van Zorgvrager, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

 

Artikel 17   Auteursrecht

17.1         Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij de Zorgaanbieder. De mede met advisering verband houdende stukken die door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de Zorgvrager.

17.2         De Zorgvrager verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de Zorgaanbieder, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

17.3         De Zorgaanbieder publiceert over in het kader van de Zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van Zorgvrager.

 

Artikel 18   Toepasselijk recht

18.1         Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

18.2         Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement‘s-Gravenhage.

 

Artikel 19    Wijzigingen

19.1         Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan Zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

19.2         Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Zorgovereenkomsten.

 

Artikel 20   Slot

20.1         Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-07-2009.

20.2         Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als:
‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van Prodeba B.V’.