Privacy- en Cookiebeleid

  1. Privacy statement en privacybeleid
  2. Privacy en cookiebeleid website


1. Privacy statement en privacybeleid


In bijgevoegde documenten vindt u ons privacybeleid. Organisaties zijn verantwoordelijk voor de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Prodeba communiceert aan de hand van haar privacybeleid transparant welke categorieën gegevens zij op welke wettelijke grondslagen, en met welk doel, verwerkt en welke maatregelen er genomen zijn om persoonsgegevens van cliënten, medewerkers, sollicitanten en andere betrokkenen te beschermen. Ook staat beschreven welke privacyrechten betrokkenen hebben en hoe zij deze rechten, zoals het recht op inzage, wijzigingen en wissen van hun persoonsgegevens, kunnen uitoefenen.

Contactformulier website
Op de website van Prodeba vindt u een contactformulier. Persoonsgegevens die ingevuld worden in dit formulier zullen behandeld en verwerkt worden zoals aangegeven in het hierboven beschikbaar gestelde privacybeleid. Persoonsgegevens die gedeeld worden in het contactformulier worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Dit is maximaal 6 weken.

Referenties en beeldmateriaal
Op de website van Prodeba worden foto’s, referenties en quotes van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen alleen geplaatst wanneer zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. De betreffende persoon heeft daarbij de keuze om de eigen naam te gebruiken of anoniem te blijven.

Prodeba en andere sites
Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Prodeba kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen over het privacybeleid van Prodeba dan kunt u deze sturen naar: gegevensbescherming@prodeba.nl.

Wijzigingen
Prodeba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid van Prodeba. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Prodeba.

Vragen
Heeft u vragen over het privacybeleid van Prodeba dan kunt u deze sturen naar: gegevensbescherming@prodeba.nl.

Wijzigingen
Prodeba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid van Prodeba. Check daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Prodeba.

2. Privacy en cookiebeleid website Prodeba


1. Inleiding
Prodeba verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van haar website. Wij doen dat om u als bezoeker/gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid met u te delen, willen we volledig transparant zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens

door Prodeba geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons een bericht sturen op het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@prodeba.nl Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan op werkdagen: 088-1203300 en vraag naar de functionaris gegevensbescherming.

2. Welke persoonsgegevens worden op de website verwerkt door Prodeba?
Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens: Categorie ‘directe persoonsgegevens’

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

3. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Prodeba heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@prodeba.nl. Op uw eerste verzoek verwijderen wij de verzamelde informatie of laten die verwijderen.

4. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens op de website door Prodeba verwerkt?
Door Prodeba worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor Prodeba drie doelen en grondslagen waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

5. Hoe lang worden persoonsgegevens door Prodeba bewaard?
In het algemeen kan worden gesteld dat Prodeba uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie door ons zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat. Prodeba hanteert een bewaartermijn van maximaal 6 weken voor de door de website verwerkte persoonsgegevens, zoals de gegevens die ingevoerd worden in het contactformulier

6. Delen van persoonsgegevens
Daarnaast worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als Prodeba dat doet. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van Prodeba blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners. Verder verstrekt Prodeba de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Prodeba neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Prodeba) tussenkomst toe is benodigd.

8. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als klant, potentiële klant of relatie van Prodeba heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodeba in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodeba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door u genoemde organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx- bestand (Microsoft Excel). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres: gegevensbescherming@prodeba.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat als vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

9. Links
Op de website van Prodeba worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Prodeba is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u hierover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

10. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door Prodeba worden gebruikt
Bezoekers van de website van Prodeba krijgen een pop-up te zien waarbij zij aan kunnen klikken of zij wel of niet akkoord gaan met de cookies. Op onze website maken wij gebruik van twee typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende: Analytische cookies; met dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren. Cookie Doel Opslagperiode gat[property-id] Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen 1 minuut. _gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers 24 uur. _ga Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers 26 maanden.

Functionele cookies; met dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de Privacy Cookie Notice. Deze cookie stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookie melding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond. Cookie Doel Opslagperiode PHPSESSID Wordt gebruikt om uw inlog in het klantenportaal actief te houden Maximaal 24 minuten na laatste serververzoek. Privacy Cookie Notice wordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan maximaal 26 maanden. Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internet browser.

11. Hoe Prodeba uw persoonsgegevens beveiligt
Prodeba neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. We nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: gegevensbescherming@prodeba.nl. Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht gespecificeerd met maatregelen die door ons worden aangewend.

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.