Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk. Het toezichthoudende orgaan van Prodeba is de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Prodeba. Onderdeel van het toezicht is te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat het Bestuur de doelstellingen van de Zorginstelling doelgericht en doelmatig realiseert. Hierbij worden de wensen en behoeften van de cliënt centraal gesteld. 

De Raad van Toezicht volgt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de Governancecode Zorg: De governancecode is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

 • Onze Raad van Toezicht

  In de statuten van Prodeba is vastgelegd dat de Raad van Toezicht uit ten minste 3 leden bestaat. We streven ernaar dat ieder lid zijn eigen aandachtsgebied heeft.

  De aandachtsgebieden zijn als volgt onderverdeeld;

  ICT
  Patrick van Aalst

  Bedrijfsmatig en juridisch
  Jean Pierre van Leeuwe 

  Zorginhoudelijk
  Monique Caubo
  Inez van Wolferen

 • Patrick van Aalst Raad van Toezicht Prodeba Patrick van AalstLinkedin Voorzitter Raad van Toezicht
 • Monique CauboLinkedin Lid Raad van Toezicht
 • Jean Pierre van Leeuwe Prodeba Raad van Toezicht Jean-Pierre van LeeuweLinkedin Lid Raad van Toezicht
 • Inez van WolferenLinkedin Lid Raad van Toezicht

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.