2 mei 2022

Reactie op publicatie Omroep West

Op 30 april heeft Omroep West een verhaal gepubliceerd over klachten die de moeder van een oud-bewoner van Prodeba’s jeugdgroep in Delft heeft over de begeleiding van haar zoon. Haar voornaamste kritiekpunt is een vermeend gebrek aan regels en/of handhaving. Hoewel betrokkenen zelf de publiciteit zoeken, is het Prodeba niet toegestaan iets te zeggen over de persoon om wie het gaat of over de zorg die zij van ons ontvangen hebben. Prodeba streeft juist altijd naar openheid en transparantie en ziet feedback als een kans om van te leren en verbeteren.

Van belang voor het bezien van deze jeugdgroep is de context waaronder die vorig jaar is gestart. Het gaat om jongeren met zeer complexe problematiek voor wie in feite geen passende voorziening voorhanden was. De locatie is opgericht op verzoek van de regio Haaglanden en het Expertiseteam Complexe Zorg Haaglanden en in samenwerking met diverse ketenpartners die om de verschillende expertises die benodigd zijn om een dergelijke groep een goed zorgaanbod te kunnen bieden.

Een tweede belangrijk, formeel aspect is dat het gaat om een open instelling, die de bijbehorende regels op het gebied van vrijheid ten opzichte van opsluiten en/of straffen moet en wil naleven. Het is dus niet een gesloten instelling, waar je alleen terecht kan komen op last van de rechter en waarvoor een ander regime en dus andere regels gelden. Prodeba geeft dit steeds van tevoren duidelijk aan voor cliënten er gaan wonen. De onvrede waaraan de moeder van de voormalige bewoner uiting geeft, heeft voornamelijk hier betrekking op.

Prodeba hecht eraan te wijzen op een ruime mate van tevredenheid die er heerst onder de overige bewoners van de jeugdgroep. Ook externe partijen die betrokken zijn bij de groep, laten zich  positief uit. Het laat onverlet dat iemand zich daar niet op zijn plek kan voelen. Tot op heden is dit de enige klacht die wij hebben ontvangen. Onze organisatie spant zich tot het uiterste in om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen, om waar nodig nieuwe initiatieven te ontplooien en om elke feedback van bewoners en anderen serieus te nemen.

Prodeba betreurt het moment van de publicatie. Er loopt een formeel onderzoek naar de onvrede van de betreffende oud-bewoner en diens moeder. Het was in onze ogen beter geweest de uitkomst hiervan af te wachten. Er was geen noodzaak om nu te publiceren, omdat de betreffende jongen er niet meer woont. De publicatie veroorzaakt onrust en onzekerheid onder de andere bewoners, die aangeven eindelijk een eigen plek te hebben gevonden en daar blij mee zijn. Het is met name deze impact die Prodeba aan de journalist heeft geschetst, waarmee dus spijtig genoeg geen rekening is gehouden. Daarnaast zijn nuanceringen en context, die Prodeba en anderen mondeling en schriftelijk hebben overgebracht op de door de klager aangedragen ‘feiten’ en omstandigheden, evenmin opgenomen. Het verhaal is daardoor onnodig eenzijdig.

Wij vragen u respect te hebben voor de privacy van onze cliënten. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij onze bestuurder Kim Verburg.

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.