Over Prodeba

Wat is Prodeba?

Prodeba is een erkende zorginstelling. Prodeba biedt ambulante begeleiding (thuis op school of in een groep ), specialistische GGZ, beschermd wonen, groepsbegeleiding jongvolwassenen, groepsbegeleiding op de boerderij, zorg-onderwijs en onderwijs-zorgcombinaties en ouderbegeleiding.

Met wie kan ik overleggen om een casus voor te leggen?

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de aanmeldcoördinatie. Onze aanmeldcoördinatoren zijn dagelijks tussen half 8.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar (088-1203300, optie 1) of via de mail (zorgaanvraag@prodeba.nl). Zij denken mee met de casus en geven eventueel advies. Ook als er twijfels zijn over een aanvraag kan contact opgenomen worden met de aanmeldcoördinatie. Indien de cliënt of het gezin al bij ons bekend is, kan er direct contact opgenomen worden met de eigen regiebehandelaar of de gedragsdeskundige die bij de cliënt of het gezin betrokken is.

Voor welke leeftijden biedt Prodeba zorg?

Het is belangrijk dat de insteek van de zorg ontwikkelingsgericht is. In principe hanteren wij de leeftijdsgrens van 30 jaar voor het aanmelden, maar neem vooral contact op om te overleggen als er twijfels zijn. De zorg kan doorlopen tot de leeftijd van ongeveer 35 jaar. Voor bepaalde diensten zoals onderwijs-zorgcombinaties of beschermd wonen, zijn er specifieke leeftijdsgrenzen. Kijk voor meer informatie bij de betreffende diensten. Voor diagnostiek en behandeling kan tot 23 jaar aangemeld worden (met uitloop tot 30 jaar voor cliënten in zorg). Er wordt altijd gekeken of het mogelijk is om de zorg al af te sluiten of bij langdurige zorg over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Zo niet, dan blijven we uiteraard betrokken tot dit wel het geval is. Zijn er nog vragen of twijfel over of Prodeba voor de meest passende zorg kan bieden, neem dan contact op met onze aanmeldcoördinatoren.

In welke regio’s is Prodeba actief?

Prodeba is in meerdere regio’s actief. Kijk hiervoor op de pagina ‘waar leveren wij zorg‘ en check op regio welke zorg wij bieden. Voor meer informatie of bij twijfel kan ook altijd contact opgenomen worden met de aanmeldcoördinatoren.

Hoe meld ik mijn kind aan voor jeugdhulp?

– Dit kan telefonisch via 088-1203300 optie 1, via zorgaanvraag@prodeba.nl, of via het contactformulier op de website. De aanmeldcoördinatoren zullen contact opnemen om de aanmelding te bespreken.

– Kunnen wij de passende zorg bieden (gekeken naar de hulpvraag, problematiek en of de aanvraag binnen de doelgroep past), dan kan er een aanmelding worden aangemaakt.

– Er wordt besproken hoe de financiering van de zorg loopt en wat daarvoor nodig is. Het kan dat er een indicatie of verwijzing moet worden aangevraagd bij de gemeente of bijvoorbeeld huisarts.

– Om een goede start te kunnen maken is het belangrijk dat eerst de aanmelding compleet is en de indicatie of de verwijzing (beveiligd) binnen is. Daarna wordt de aanmelding doorgezet naar het betreffende team.

– Er wordt vervolgens contact opgenomen voor het plannen van een intakegesprek.

Wat is er nodig om zorg van Prodeba te kunnen ontvangen?

Om zorg te krijgen is een geldige indicatie of verwijzing nodig. Daarnaast heeft de aanmeldcoördinatie inhoudelijke informatie nodig om te kunnen beoordelen of Prodeba passende zorg kan bieden. Bij gescheiden ouders die beiden gezag hebben, is het wettelijk gezien nodig dat wij vanuit beide ouders toestemming op papier ontvangen voor de aanmelding bij Prodeba. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag vragen wij hier een bewijs van, bijvoorbeeld uit het Bevolkingsregister.

Waar kan ik een indicatie of verwijzing aanvragen?

Voor kinderen onder de 18 jaar kan de verwijzing voor ambulante begeleiding en diagnostiek en behandeling aangevraagd worden bij een huisarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling (o.a. Jeugdbescherming West, William Schrikker) of jeugd- en gezinsteam in jouw gemeente.

Bij kinderen boven de 18 jaar of ouder kan een indicatie voor ambulante begeleiding via het WMO loket in de gemeente waar je woont aangevraagd worden. Voor diagnostiek en behandeling is een verwijzing via de huisarts of een andere medisch specialist nodig. Voor Beschermd Wonen is een aparte indicatie nodig. Deze kan aangevraagd worden via het Beschermd Wonen loket in kerngemeente Leiden. Dit geldt ook voor mensen die in Alphen a/d Rijn of omgeving wonen, alsmede voor de Duin- en Bollenstreek. Zie (https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning/beschermd-wonen/).

Hoe lang is de wachtlijst?

Dit is afhankelijk van de zorgvraag en de gemeente/regio waar de zorg geleverd wordt. Voor de ambulante begeleiding is er in principe geen wachtlijst. Het kan wel zo zijn dat er voor bepaalde regio’s uitzonderingen zijn. De actuele status is te vinden op de pagina ‘wachttijden’.
De actuele wachttijden voor Diagnostiek en Behandeling worden vermeld op deze pagina ‘wachttijden‘.
Voor het Beschermd wonen is er een wachtlijst. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van de uitstroom. Voor meer informatie over wachttijden kan er contact opgenomen worden met de aanmeldcoördinatie.

Hoe kan informatie (zoals eerdere verslaglegging of een verwijzing) naar Prodeba verstuurd worden?

Informatie en verwijzingen kunnen via de mail naar zorgaanvraag@prodeba.nl verstuurd worden. Indien dit door een professional verstuurd wordt, moet dit beveiligd volgens de AVG-wetgeving. Een huisarts kan ook via zorgdomein een verwijzing opsturen

Is het mogelijk om een vrijblijvend/ oriënterend gesprek aan te vragen?

Alle vragen kunnen telefonisch of per mail aan de aanmeldcoördinatie (zorgaanvraag@prodeba.nl) gesteld worden.

Begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is begeleiding aan huis, school of een andere plek waar begeleiding nodig is op individueel niveau. De begeleiding is ontwikkelingsgericht en praktisch: het samen doen met client, trainen en oefenen van vaardigheden in situaties waarin zich problemen voordoen. Het doel is voor iedere cliënt anders, maar altijd gericht op vooruitgang; vaardigheden eigen maken. Van samen leren spelen voor jonge kinderen tot zelfstandig wonen, een studie afronden en werken voor (jong)volwassenen. Bijdragen aan en meedraaien in de maatschappij.

Wanneer kan ik begeleiding krijgen?

Prodeba biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis (GGZ) en bijkomende co-morbide problematiek. Een classificatie (zoals bijvoorbeeld autisme) hoeft niet vastgesteld te zijn. Als er bijvoorbeeld ondersteuning nodig is bij het aanleren van een dagstructuur, het vergroten van de zelfstandigheid, sociale en emotionele vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen, zou begeleiding passend kunnen zijn. Wel moet de zorg altijd geïndiceerd zijn en is er dus een verwijzing nodig.

Is het mogelijk dat de begeleiding ook meegaat naar gesprekken of dat er op andere locaties afgesproken wordt?

In overleg met de gedragsdeskundige kan een (gespecialiseerd) begeleider of gedragsdeskundige aansluiten bij gesprekken (bijvoorbeeld een overleg op school of met hulpverleners). De ambulante begeleiding kan plaatsvinden op de locatie waar de zorg nodig is. Dit kan thuis, op school of een andere plek in het dagelijks leven zijn. De mogelijkheden hiervoor kunnen tijdens het intakegesprek met de gedragsdeskundige besproken worden.

Wat is gezinsbegeleiding?

Bij gezinsbegeleiding wordt samengewerkt met het hele gezin. Gedragsverandering van één of meerdere kinderen en vragen rondom de opvoeding staan centraal. Het doel van gezinsbegeleiding is om de problemen die er spelen op te lossen en de zelfredzaamheid van het gezin te vergroten, zodat eventuele toekomstige problemen in het gezin zelf opgelost kunnen worden. Vanuit de ouderbegeleiding zijn er een aantal modules die aansluiten bij het doel en vorm van gezinsbegeleiding. Prodeba biedt ook regelmatig ouderbegeleiding in combinatie met ambulante begeleiding gericht op doelen specifiek voor het kind aan. Om te bespreken welke hulp er in een gezin nodig is en wat onze mogelijkheden daarin zijn, kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinatie.

Is groepsbegeleiding mogelijk bij Prodeba?

Ja. Op de locatie de boerderij wordt voor basis- en middelbare scholieren intensieve één-op-één begeleiding geboden in een groep. Deze groepen zijn gericht op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden. Dit wordt aangeboden in combinatie met de ambulante begeleiding. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er groepsbegeleiding voor jongvolwassenen; hier komt een groep van 8 à 10 jongeren bij elkaar om over verschillende thema’s ervaringen uit te wisselen en activiteiten te ondernemen. De themagroep vindt één keer in de twee weken plaats.

Biedt Prodeba ook dagbesteding?

Prodeba biedt alleen dagbesteding voor bewoners van onze woonvormen. Wij bieden geen openbare dagbesteding. Wel is het mogelijk om te ondersteunen bij (het vinden van) passende dagbesteding als doel van de ambulante begeleiding.
De Boerderij is een aanvullende voorziening om verder te werken aan doelen uit de ambulante begeleiding. Dit is maximaal één dagdeel per week.

Biedt Prodeba ook (gespecialiseerde) oppas?

Nee. Bij de ambulante begeleiding wordt er gericht aan doelen gewerkt. Alleen wanneer er specifiek respijtzorg voor overbelaste verzorgers/mantelzorgers is vastgesteld en er geen ‘reguliere’ oppas mogelijk is vanwege bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, kan er een uitzondering gemaakt worden. Dit moet expliciet benoemd zijn in de indicatie van de gemeente waar de aanvrager woont.

Kunnen de begeleiders worden ingezet als maatje?

De begeleiding is gericht op het werken aan doelen om zo zelfstandig mogelijk te worden en waar mogelijk zonder begeleiding verder te kunnen. We zien vaak dat de begeleider wel een soort maatje wordt in dit proces. Dat is een mooie bijkomstigheid. Als er een specifieke behoefte is aan een maatje, kunnen wij uiteraard helpen om een leuk maatje te vinden.

Biedt Prodeba shadow begeleiding op school?

Er worden veel termen gebruik bij begeleiding op school. Bij de begeleiding op school wordt net als bij de begeleiding thuis aan doelen gewerkt om zelfstandiger te worden. Een begeleider van Prodeba zal niet alleen naast het kind zitten en wachten totdat er iets gebeurt, maar actief met het kind aan de doelen werken. Hierbij wordt ernaar toe gewerkt om op den duur de leerkracht steeds meer te betrekken, zodat uiteindelijk de begeleiding niet meer nodig is en de leerkracht het kind zelf weer kan begeleiden.

Biedt Prodeba ook logeermogelijkheden?

Bij Prodeba zijn er geen mogelijkheden tot logeerweekenden of -vakanties.

Wat is de achtergrond van begeleiders?

De gespecialiseerd begeleiders zijn HBO/ WO afgestudeerd in een sociale studies zoals Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Social work en hebben een SKJ registratie. De begeleiders bij Prodeba hebben minimaal een basis pedagogische achtergrond en hebben minimaal een MBO of HBO-opleiding afgerond en/of volgen een HBO/ WO (vervolg)studie in een sociale richting, zoals bij hierboven genoemde studies. De begeleider staat altijd onder supervisie van een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog) die het zorgplan opstelt, de begeleiders aanstuurt en eindverantwoordelijk is voor het zorgtraject.

Hoe verloopt de financiering bij begeleiding?

Financiering bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar verloopt via de jeugdwet als Prodeba gecontracteerd is in de betreffende zorgregio (Zorg in Natura). Financiering bij jongeren van 18 jaar en ouder verloopt via een WMO-indicatie, afgegeven door de gemeente waar je in woont (Zorg in Natura). Indien het perspectief is dat er langdurige zorg nodig is, kan er een WLZ-indicatie afgegeven worden door het CIZ. Prodeba is hiervoor gecontracteerd bij zorgkantoor Zuid-Holland-Noord. Daarnaast is bij zowel 18- als bij 18+ privé financiering mogelijk. Zie hiervoor ‘waar leveren wij zorg‘. Zorg binnen het onderwijs kan afhankelijk van de vraag ook bekostigd worden vanuit de Wet Passend Onderwijs. Hiervoor sluiten wij contracten met scholen en samenwerkingsverbanden af.

Diagnostiek en behandeling

Voor welke vragen kan ik terecht bij de afdeling diagnostiek en behandeling?

Prodeba biedt diagnostiek en behandeling bij algemene psychiatrie en is daarbij gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen (ADHD/autisme), angst en (hechtings)problemen in de ouder-kind relatie. Wanneer er sprake is van angstklachten, stemmingsproblematiek, dwangklachten, schoolweigering of trauma zou diagnostiek of behandeling bij Prodeba passend kunnen zijn. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de aanmeldcoördinatie (zorgaanvraag@prodeba.nl; 088-1203300 optie 1.

Wanneer kan je niet bij Prodeba terecht voor diagnostiek en/of behandeling?

Prodeba biedt geen crisiszorg en kent geen 24-uurs behandeling. Tevens verwijst Prodeba bij een vastgesteld IQ lager dan 80, primaire eetstoornissen, verslavingsproblematiek, zorgen rond het gebied van psychoses, (ernstige) suïcidaliteit en crisisgevoeligheid door naar collega-instellingen. Indien er zorgen zijn over de eigen veiligheid of die van een ander, neem dan contact op met de huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Tevens kan er contact opgenomen worden met 113 (0900-0113) als er sprake is van suïcidale gedachten of suïcidaliteit. Bij een levensbedreigende situatie dient er altijd 112 gebeld worden.

Is medicamenteuze behandeling mogelijk?

Prodeba biedt geen medicamenteuze behandeling en heeft geen psychiater in dienst. We werken nauw samen met kinder- en jeugdartsen en andere SGGZ instellingen die deze zorg wel bieden. Hier worden goede onderlinge afspraken over gemaakt.

Is er bij Prodeba (s)GGZ dagbehandeling mogelijk?

Nee, bij Prodeba zijn er alleen mogelijkheden tot (ambulante) poliklinische behandeling.

Hoe verloopt de financiering bij diagnostiek en behandeling?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt de zorg in gecontracteerde zorgregio’s vanuit de jeugdwet vergoed. Vanaf 18 jaar is vergoeding afhankelijk van de eigen zorgverzekering. Prodeba heeft een contract met verschillende zorgverzekeraars (zie hiervoor https://www.prodeba.nl/voor-verwijzers).

 

Op welke locaties is diagnostiek en/of behandeling bij Prodeba mogelijk?

Diagnostiek en behandeling vindt plaats op onze locaties in Leiden, Delft of Hoofddorp. Behandeling is soms ook ambulant mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan ik bij Prodeba naast behandeling ook begeleiding krijgen?

Het is zeker mogelijk om naast behandeling ook begeleiding te krijgen, dit is een waardevolle combinatie van zorg. De mogelijkheden hiervoor kunnen met de aanmeldcoördinatie besproken worden. Binnen Prodeba werken begeleiding en behandeling nauw samen.

Wat is het verschil tussen generalistische ggz en specialistische ggz?

Wanneer iemand goed de regie kan houden over de behandeling en zelf de nieuwe vaardigheden kan gaan toepassen en de klachten niet ernstig zijn, kan Basis GGZ passend zijn. Het grote verschil met specialistische GGZ is dat het gaat om maximaal 12 sessies. De verwachting is dan ook dat je daarmee al flink op weg geholpen kunt worden om beter met jouw klachten om te kunnen gaan in het dagelijks leven.

Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een vorm van wonen met begeleiding. Het is bedoeld voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar tot ongeveer 30/35) met ontwikkelingsstoornis, die ondersteuning nodig hebben bij dagelijkse activiteiten en voor wie zelfstandig wonen nog niet mogelijk is. Belangrijk is dat de jongvolwassene open staat voor begeleiding en actief naar zelfstandigheid toe wil werken. Zodat er binnen een aantal jaar, maximaal 5 jaar, een stap naar een zelfstandige(re) vorm van wonen te kunnen maken. Er zijn verschillende vormen van beschermd wonen waarin de mate van ondersteuning door begeleiding varieert van enkele uren per week tot 24 uur per dag aanwezigheid van een wakkere begeleider. Bij alle vormen van beschermd wonen is er 24-uur per dag iemand bereikbaar.

Wat is het verschil tussen begeleid en beschermd wonen?

Bij begeleid wonen leer je zelfstandig wonen in een eigen woning en krijg je (intensieve) ambulante begeleiding. Er kan buiten kantoortijden ook gebeld worden naar een 24-uurs bereikbaarheidsnummer. Bij Beschermd wonen woon je in een zorgwoning en waar altijd begeleiding aanwezig of op afroep beschikbaar.

Prodeba zorghulp

Kom je er niet uit?
Neem dan contact met ons op.