Werkwijze

Voorafgaand aan de begeleiding begint Prodeba bij iedere nieuwe cliënt altijd met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kan de cliënt, en indien wenselijk de ouders/vertegenwoordigers, zijn/haar wensen kenbaar maken. Vervolgens zal besproken worden wat Prodeba voor de jongere kan betekenen en zal er dieper ingegaan worden op de persoonlijke situatie.

Na de intake wordt er een praktijkplan opgesteld met daarin de doelen en een plan van aanpak. Dit praktijkplan wordt (indien wenselijk) afgestemd met de betrokken behandelaar en andere hulpverleners.

Zodra het praktijkplan gereed is, wordt de cliënt zorgvuldig aan een begeleider gekoppeld. Zowel de kennis waarover de begeleider beschikt alsmede een goede persoonlijke match tussen de begeleider en de cliënt zijn hierbij van belang.

De begeleiders van Prodeba zijn studenten en afgestudeerden van een opleiding met een pedagogische achtergrond, zoals Pedagogiek, Psychologie, SPH of Pabo. Om ervoor te zorgen dat alle begeleiders over de juiste basiskennis beschikken, organiseert Prodeba meerdere malen per jaar trainingsavonden voor haar werknemers.

Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met de begeleider(s), de cliënt, indien wenselijk de ouders/ vertegenwoordigers van de cliënt en de behandelaar. Op deze manier wordt de voortgang bijgehouden, worden eventuele problemen tijdig onderkend en kunnen de doelen uit het praktijkplan en de inzet van de begeleiding worden bijgesteld.

Naast een goede afstemming met de behandelaar, onderhoudt Prodeba zo nodig ook contact met de school van de cliënt, om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten en problemen te ondervangen.